Särav startija 2023

Konkursi “Särav startija 2023” eesmärk on tunnustada Tallinna alustavaid ettevõtjaid, nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.

KANDIDEERIMINE

„Särav startija 2023“ auhinnale saavad kandideerida äriühingud, kes on Tallinnas äritegevusega alustanud viimase kolme aasta (2021-2023) jooksul, kes tegutsevad peamiselt Tallinnas ning kes on äriregistrile esitanud vähemalt ühe majandusaasta aruande.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja nominendid, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Särav startija 2023” võitja.

Kõigi nominentide puhul hinnatakse viimase majandusaasta tulemuste põhjal ettevõtja edukust ning kasvupotentsiaali. Ettevõtjaid hinnatakse majandusaasta aruandes esitatud andmete põhjal järgmiste kriteeriumite alusel:

Kriteerium ja osakaal

Tööviljakus töötaja kohta (kasum+palgafond+amortisatsioon)  – 35% koondhindest

Töökohtade arv  – 25% koondhindest

Käiberentaablus (%)  – 25% koondhindest

Ekspordi osakaal müügitulust (%)  – 15% koondhindest

Ettevõtjate hindamine toimub suhtarvude alusel. Kõrgeima suhtarvuga ettevõtja saab maksimaalse arvu väärtuspunkte, teiste ettevõtjate punktid arvutatakse valemiga: hinnatav suhtarv * (korda) maksimaalne väärtuspunktide arv / (jagatud) parim suhtarv.

TUNNUSTAMINE

”Särav startija 2023” auhinna saajad tehakse teatavaks Tallinna ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.